Regulamin


REGULAMIN ŚWIATA ZAGADEK

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady użytkowania lokalu Świat Zagadek, którego właścicielem jest firma Świat Zagadek Paulina Lesiak.
 2. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.swiatzagadek.pl, lockme.pl lub telefonicznie czy osobiście w siedzibie firmy zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.
 3. Uczestnicy gry są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu oraz poleceń i wskazówek prowadzącego grę (mistrza gry).
 4. Zakazuje się z korzystania z usług Świata Zagadek pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. W przypadku niedostosowania się do tego punktu Regulaminu pracownicy mogą nie zgodzić się na przyjęcie grupy bez względu na to czy gra jest opłacona z góry czy nie.
 5. Aby skorzystać z usługi, należy pojawić się na miejscu około 15 minut przed rozpoczęciem gry, a najpóźniej o zarezerwowanej godzinie.  Godzina podana w rezerwacji to czas rozpoczęcia gry.  Grupa spóźniona ponad 15 minut musi liczyć się ze skróceniem czasu gry lub niewpuszczeniem do pokoju zagadek.
 6. Gra jest niewskazana osobom cierpiącym na klaustrofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychicznego, z problemami z sercem czy krążeniem.
 7. W pokojach zagadek nie wolno używać siły fizycznej. Za szkody spowodowane umyślnie lub wynikające z niestosowania się do zasad gry uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną Świata Zagadek.
 8. Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych. Uczestnicy zobowiązują się do pozostawienia telefonów i innych sprzętów w zamykanych szafkach przygotowanych specjalnie dla klientów. W przypadku złamania tego punktu regulaminu pracownicy mają prawo: zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy. Zabronione jest filmowanie, robienie zdjęć wewnątrz pokoi oraz kopiowania wyposażenia pokoi.
 9. W pokojach zainstalowane są kamery oraz mikrofony w celach bezpieczeństwa uczestników oraz prawidłowego monitorowania przebiegu rozgrywki.
 10. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.
 11. Zabronione jest wnoszenie do pokoi ostrych narzędzi, źródeł otwartego ognia oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
 12. W siedzibach firmy obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów.
 13. Zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dzieci poniżej 16. roku życia nie mogą same przebywać w pokoju zagadek, potrzebny będzie animator Świata Zagadek lub osoba dorosła od Państwa jako opiekun. Koszt opieki animatora w pokoju zagadek to 70 zł za grę.
 14. Nasze pokoje zagadek są dostosowane dla grup od 2 do 5 osób, jednak jeśli chcą Państwo zagrać w 6 osób należy dopłacić 50 zł do ceny regularnej.
 15. Dokonanie rezerwacji poprzez stronę internetową, telefonicznie lub osobiście w lokalu oraz udział w grze jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 16. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

II REZERWACJA

 1. Dokonanie rezerwacji następuje poprzez witrynę www.swiatzagadek.pl, lockme.pl, telefonicznie albo osobiście w siedzibie Świata Zagadek Centrum Handlowe M1 – al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 05-270 Marki lub ul. Władysława Broniewskiego 71, 01-865 Warszawa.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji w dzień gry lub dzień przed.
 3. Złożenie zamówienia przez witrynę możliwe jest w zakładce wybranego pokoju. Składanie zamówienia następuje poprzez uzupełnienie następujących informacji:
 • Wybór dnia i godziny rezerwacji,
 • Podanie prawdziwych danych osobowych Uczestnika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego),
 • Podania liczby uczestników,
 • Informacje dla pracowników – np. prośba o fakturę, numer posiadanego bonu podarunkowego, konieczność opieki animatora.
 1. Po uzupełnieniu danych następuje złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu i dokonanie rezerwacji poprzez kliknięcie w przycisku „Zamawiam”.
 2. Po dokonaniu rezerwacji należy potwierdzić ją za pomocą linku aktywacyjnego. Niepotwierdzone rezerwacje w przeciągu 15 minut są uznawane jako nieważne.
 3. Uczestnik, który dokonał rezerwacji i potwierdził ją linkiem, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierać:
 • Nazwę pokoju,
 • Datę i godzinę rezerwacji,
 • Wskazówki dojścia do lokalu,
 • Kontakt do Świata Zagadek,
 • Komentarz do rezerwacji wpisany przez Uczestnika.
 1. Przyjście bez wcześniejszej rezerwacji nie gwarantuje uczestnictwa w grze ze względu na prawdopodobieństwo braku wolnych miejsc.
 2. Podanie nieprawdziwych danych do rezerwacji będzie skutkowało anulowaniem rezerwacji.

III PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za rezerwację jest możliwa online lub po przybyciu na miejsce w dniu rezerwacji (kartą lub gotówką).
 2. Jeśli posiada się bon podarunkowy upoważniający do gry, należy w formularzu dopisać, że będziemy z niego korzystać.
 3. Cena jednorazowego wejścia wyszczególniona jest w cenniku. W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość negocjacji ceny z właścicielem Świata Zagadek.
 4. Cena podana w potwierdzeniu rezerwacji jest ostateczną ceną zobowiązującą do zapłaty.
 5. Jeżeli Klient chce skorzystać ze zniżki, którą honorujemy – jest zobowiązany do powołania się na nią przed dokonaniem płatności. W innym przypadku zniżka nie zostanie uwzględniona.
 6. Żadne zniżki i promocje nie łączą się ze sobą. Na jedną grę przysługuje tylko jedna wybrana zniżka.
 7. Zniżki obowiązują tylko przy płatności na miejscu. Jeśli gra jest opłacona on-line nie zwracamy różnicy w cenie.
 8. Płatności należy dokonać przed przystąpieniem do gry.
 9. Jeśli Klient rezerwuje więcej niż 2 gry jednego dnia pobieramy zaliczkę w wysokości 20% od pełnej kwoty. W przypadku niewpłacenia zaliczki na wskazane przez nas konto w wyznaczonym terminie, gry zostaną anulowane.

IV REZYGNACJA LUB PRZEŁOŻENIE REZERWACJI

 1. W przypadku rezerwacji gry z płatnością online przez stronę internetową swiatzagadek.pl lub lockme.pl istnieje możliwość jej odwołania wraz ze zwrotem kosztów lub przełożenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem się gry, w innym przypadku Świat Zagadek nie zwraca kosztów gry w przypadku nie pojawienia się grupy.
 2. Po dokonaniu rezerwacji online i dokonaniu płatności przelewem przez portal LockMe lub stronę Świata Zagadek, nie ma możliwości przeniesienia lub zrezygnowania z rezerwacji danego terminu i zwrotu wpłaconej kwoty, jeżeli rezygnacja z danego terminu nie została zgłoszona minimum dzień wcześniej (24h) przed planowaną grą. Wtedy cała kwota nie podlega zwrotowi, a rezerwacja przepada.
 3. W przypadku rezygnacji z gry nieopłaconej (z płatnością na miejscu) również obowiązuje e-mailowe, telefoniczne lub osobiste odwołanie rezerwacji nie krócej niż 24 godziny przed grą. W przeciwnym razie zostanie wystawiona faktura do opłacenia.
 4. Uczestnik, który odwoła rezerwację w terminie krótszym niż 24 godziny od ustalonej godziny skorzystania z usługi, zostanie obciążony wszystkimi kosztami.
 5. Uczestnik, który zarezerwuje termin gry z płatnością na miejscu, a następnie nie stawi się i nie odwoła gry odpowiednio wcześniej, a dokona drugi raz rezerwacji na inny termin zostanie poproszony o całkowite opłacenie gry, w innym przypadku gra zostanie odwołana.
 6. Rezerwację można przełożyć tylko JEDEN raz – zgodnie z zasadą minimum 24h przed. W przypadku przełożenia rezerwacji nie przysługuje już jej odwołanie.
 7. W przypadku przełożenia rezerwacji na termin, który jest tańszy nie przysługuje zwrot różnicy w cenie.
 8. W przypadku przełożenia rezerwacji na termin, który jest droższy, klient zobowiązany jest dopłacić różnicę w cenie.

V BON PODARUNKOWY

 1. Bony podarunkowe są dostępne w lokalu w formie papierowej w godzinach otwarcia oraz do zamówienia drogą e-mailową (kontakt@swiatzagadek.pl).
 2. Bon podarunkowy może zostać wykorzystany RAZ w ciągu 4 miesięcy na dowolny pokój w Świecie Zagadek. Koszt bonu podarunkowego to 250 zł z możliwością wyboru jednego pokoju: Tajemnicza Komnata, bon podarunkowy za 270 zł z możliwością wyboru jednego z dwóch pokojów: Tajemnicza Komnata lub Stara Szafa i bon za 300 zł upoważniający do jednej gry w Tajemniczej Komnacie, Starej Szafy lub Muzeum Okultyzmu Państwa Warren.
 3. Nie ma możliwości wydłużenia ważności bonu podarunkowego.
 4. Osoby, które otrzymały bon podarunkowy nie mają możliwości wymiany jego wartości na gotówkę.
 5. Kupno bonu podarunkowego nie łączy się z żadnymi zniżkami i promocjami.
 6. Aby skorzystać z bonu podarunkowego należy dokonać rezerwacji i w informacjach dodatkowych (komentarzu) dodać numer bonu podarunkowego.
 7. Osoba, która otrzymała bon podarunkowy i chciałaby go zrealizować, powinna dokonać rezerwacji wybranej przez siebie gry poprzez stronę internetową, telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy. W rezerwacji powinna znajdować się informacja z numerem bonu podarunkowego.
 8. Po dokonaniu rezerwacji i wpisaniu numeru bonu nie ma możliwości przeniesienia lub zrezygnowania z rezerwacji danego terminu jeżeli rezygnacja z danego terminu nie została zgłoszona minimum dzień wcześniej (24h) przed planowaną grą. Wtedy bon podarunkowy uznaje się za wykorzystany, a rezerwacja przepada.
 9. Wybrany przez posiadacza bonu podarunkowego termin gry można przenieść tylko raz (zgodnie z zasadą odwołania co najmniej 24h przed zaplanowanym terminem).

VI ZASADY GRY

 1. Do gry można przystąpić jedynie po dokonaniu rezerwacji, zapoznaniu się z regulaminem oraz zapłaceniu za grę.
 2. Cel gry w każdym pokoju można osiągnąć poprzez rozwiązanie szeregu zagadek.
 3. Rozwiązywanie zagadek nie wymaga wykonywania ekstremalnych ćwiczeń ani posiadania specjalistycznej wiedzy.
 4. Gra trwa 60, 70 lub 90 minut – w zależności od pokoju. Nie ma możliwości przedłużenia czasu gry. Po upłynięciu czasu grę uznaje się za nieukończoną, a uczestnicy muszą opuścić pokój.
 5. W grze może wziąć udział od dwóch do pięciu osób. Nie zalecamy gry w większą ilość osób, ponieważ im więcej osób tym gra jest mniej atrakcyjna i bardziej chaotyczna. Jeśli decydują się Państwo świadomie zagrać w 6 osób należy dopłacić 50 zł do regularnej ceny gry.
 6. Przebieg gry jest monitorowany w celach bezpieczeństwa oraz poprawnego przebiegu. Nad jej przebiegiem czuwa mistrz gry. Dodatkowo prowadzący grę słyszy uczestników oraz może udzielić podpowiedzi – na życzenie uczestników gry przez pokazanie przez nich znaku umownego do kamery.
 7. W trakcie gry uczestnicy są zobowiązani do stosowania się wskazówek mistrza gry, również tych, które nie są uregulowane zapisami Regulaminu.
 8. Należy wykorzystywać sprzęty i rekwizyty znajdujące się w pokoju w sposób gwarantujący bezpieczeństwo sobie i pozostałym uczestnikom gry.
 9. Nie należy nigdzie się wspinać i używać siły fizycznej.
 10. Gracze w każdej chwili mogą dobrowolnie skorzystać z możliwości opuszczenia pokoju zagadek. Nie zamykamy graczy w żaden sposób na stałe.
 11. W pokojach znajdują się elementy zaznaczone symbolem „nie dotykać”, przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego – nie należy ich dotykać podczas gry. Pracownik, który zauważy, że którykolwiek z uczestników nie przestrzega ww. zasady może przerwać grę. W takim przypadku Uczestnicy nie otrzymają zwrotu kosztów.
 12. Uczestnicy nie otrzymają zwrotu środków za grę w sytuacji: wcześniejszego przerwania gry na życzenie któregoś z graczy lub pracownika Świata Zagadek wynikającego z naruszenia regulaminu. Gra może zostać przerwana również wtedy, gdy gracze zachowują się w sposób agresywny w stosunku do rekwizytów, niszczą dekoracje, zagadki lub dotykają mistrza gry.
 13. Jeśli gracze spóźnią się więcej niż 15 minut, pracownik Świata Zagadek może odmówić przyjęcia grupy lub gracze muszą liczyć się z możliwością skrócenia gry.
 14.  Gracz, który na terenie lokalu świadomie zdecyduje się na nagranie audiowizualne lub sfotografowanie swojej osoby wyraża zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wyżej wymienionego materiału filmowego lub zdjęciowego przez Świat Zagadek w mediach społecznościowych.