Regulamin


REGULAMIN ŚWIATA ZAGADEK

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady użytkowania lokalu Świat Zagadek, którego właścicielem jest firma Świat Zagadek Paulina Lesiak.
 2. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.swiatzagadek.pl, lockme.pl lub telefonicznie czy osobiście w siedzibie firmy zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.
 3. Uczestnicy gry są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu oraz poleceń i wskazówek prowadzącego grę (moderatora).
 4. Zakazuje się z korzystania z usług Świata Zagadek pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. W przypadku niedostosowania się do tego punktu Regulaminu pracownicy mogą nie zgodzić się na przyjęcie grupy bez względu na to czy gra jest opłacona z góry czy nie.
 5. Aby skorzystać z usługi, należy pojawić się na miejscu około 15 minut przed rozpoczęciem gry, a najpóźniej o zarezerwowanej godzinie.  Godzina podana w rezerwacji to czas rozpoczęcia gry.  Grupa spóźniona ponad 15 minut musi liczyć się ze skróceniem czasu gry lub niewpuszczeniem do pokoju zagadek. Warto zarezerwować sobie około 90 minut na cały pobyt. Dodatkowy czas potrzebny jest do przeprowadzenia instruktażu, wprowadzenia, zdjęcia pamiątkowego, toalety czy innych czynności organizacyjnych.
 6. Gra jest niewskazana osobom cierpiącym na klaustrofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychicznego, z problemami z sercem czy krążeniem.
 7. Za szkody spowodowane umyślnie lub wynikające z niestosowania się do zasad gry uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną Świata Zagadek.
 8. Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych. Uczestnicy zobowiązują się do pozostawienia telefonów i innych sprzętów w zamykanych szafkach przygotowanych specjalnie dla klientów. W przypadku złamania tego punktu regulaminu pracownicy mają prawo: zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy. Zabronione jest filmowanie, robienie zdjęć wewnątrz pokoi oraz kopiowania wyposażenia pokoi.
 9. W pokojach zainstalowane są kamery oraz mikrofony w celach bezpieczeństwa uczestników oraz prawidłowego monitorowania przebiegu rozgrywki.
 10. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.
 11. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu, obsługa ma prawo wyprosić uczestnika gry, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.
 12. Zabronione jest wnoszenie do pokoi ostrych narzędzi, źródeł otwartego ognia oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
 13. W siedzibie firmy obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów.
 14. Zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dzieci poniżej 16. roku życia nie mogą same przebywać w pokoju zagadek, potrzebny będzie animator Świata Zagadek lub osoba dorosła od państwa. Koszt opieki animatora w pokoju zagadek to 50 zł za grę.
 15. Dokonanie rezerwacji i udział w grze jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 16. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

II REZERWACJA

 1. Dokonanie rezerwacji następuje poprzez witrynę www.swiatzagadek.pl, lockme.pl, telefonicznie pod numerem 501503795 lub 731354059 albo osobiście w siedzibie Świata Zagadek (Centrum Handlowe M1 – ul. Józefa Piłsudskiego 1, Marki)
 2. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji w dzień gry lub dzień przed.
 3. Złożenie zamówienia przez witrynę możliwe jest w zakładce wybranego pokoju. Składanie zamówienia następuje poprzez uzupełnienie następujących informacji:
 • Wybór dnia i godziny rezerwacji,
 • Podanie prawdziwych danych osobowych Uczestnika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego),
 • Podania liczby uczestników,
 • Informacje dla prowadzącego – np. konieczność prowadzenia gry w języku angielskim, faktura, wykorzystanie bonu podarunkowego, konieczność opieki animatora.
 1. Po uzupełnieniu danych następuje złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu i dokonanie rezerwacji poprzez kliknięcie w przycisku „Zamawiam”.
 2. Po dokonaniu rezerwacji należy potwierdzić ją za pomocą linku aktywacyjnego. Niepotwierdzone rezerwacje są uznawane jako nieważne
 3. Uczestnik, który dokonał rezerwacji i potwierdził ją linkiem, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierać:
 • Nazwę pokoju,
 • Datę i godzinę rezerwacji,
 • Wskazówki dojścia do lokalu,
 • Kontakt do Świata Zagadek,
 • Komentarz do rezerwacji wpisany przez Uczestnika.
 1. Przyjście bez wcześniejszej rezerwacji nie gwarantuje uczestnictwa w grze ze względu na prawdopodobieństwo braku wolnych miejsc.
 2. W przypadku rezygnacji z gry nieopłaconej z góry obowiązuje e-mailowe, telefoniczne lub osobiste odwołanie rezerwacji najpóźniej 24 godziny przed terminem gry.
 3. W przypadku rezerwacji gry z płatnością online przez stronę internetową swiatzagadek.pl lub lockme.pl istnieje możliwość jej odwołania wraz ze zwrotem kosztów najpóźniej 24 godziny przed terminem gry, w innym przypadku Świat Zagadek nie zwraca kosztów gry w przypadku nie pojawienia się grupy.

III PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za rezerwację za pośrednictwem witryny Świata Zagadek możliwa jest po przybyciu na miejsce w dniu rezerwacji kartą lub gotówką oraz online.
 2. Po dokonaniu rezerwacji online i dokonaniu płatności przelewem przez portal LockMe lub stronę Świata Zagadek, nie ma możliwości przeniesienia lub zrezygnowania z rezerwacji danego terminu i zwrotu wpłaconej kwoty, jeżeli rezygnacja z danego terminu nie została zgłoszona minimum dzień wcześniej (24h) przed planowaną grą. Wtedy cała kwota nie podlega zwrotowi, a rezerwacja przepada.
 3. Jeśli posiada się bon podarunkowy upoważniający do gry, należy w formularzu dopisać, że będziemy z niego korzystać/poinformować pracownika.
 4. Cena jednorazowego wejścia wyszczególniona jest w cenniku. W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość negocjacji ceny z właścicielem Świata Zagadek.
 5. Cena podana w potwierdzeniu rezerwacji jest ceną zobowiązującą do zapłaty.
 6. Jeżeli Klient chce skorzystać ze zniżki, którą honorujemy – jest zobowiązany do powołania się na nią przed dokonaniem płatności. W innym przypadku zniżka nie zostanie uwzględniona.
 7. Płatności należy dokonać przed przystąpieniem do gry.

IV REZYGNACJA Z REZERWACJI

 1. W przypadku rezerwacji gry z płatnością online przez stronę internetową swiatzagadek.pl lub lockme.pl istnieje możliwość jej odwołania wraz ze zwrotem kosztów najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem się gry, w innym przypadku Świat Zagadek nie zwraca kosztów gry w przypadku nie pojawienia się grupy.
 2. W przypadku rezygnacji z gry nieopłaconej z góry obowiązuje e-mailowe, telefoniczne lub osobiste odwołanie rezerwacji nie krócej niż 24 godziny przed grą.
 3. Uczestnik, który odwoła rezerwację w terminie krótszym niż 24 godziny od ustalonej godziny skorzystania z usługi, zostanie obciążony wszystkimi kosztami.
 4. Uczestnik, który zarezerwuje termin gry z płatnością na miejscu, a następnie nie stawi się i nie odwoła gry odpowiednio wcześniej, a dokona drugi raz rezerwacji na inny termin zostanie poproszony o całkowite opłacenie gry, w innym przypadku gra zostanie odwołana.

V BON PODARUNKOWY

 1. Bony podarunkowe są dostępne w lokalu w formie papierowej (Centrum Handlowe M1 – ul. Józefa Piłsudskiego 1, Marki) w godzinach otwarcia oraz do zamówienia drogą e-mailową (swiat.zagadek20@gmail.com).
 2. Bon podarunkowy może zostać wykorzystany RAZ w ciągu 4 miesięcy na dowolny pokój w Świecie Zagadek. Koszt bonu podarunkowego to 220 zł z możliwością wyboru jednego pokoju: Tajemnicza Komnata lub bon podarunkowy za 250 zł z możliwością wyboru jednego z dwóch pokojów: Tajemnicza Komnata lub Stara Szafa.
 3. Nie ma możliwości wydłużenia ważności bonu podarunkowego.
 4. Osoby, które otrzymały bon podarunkowy nie mają możliwości wymiany jego wartości na gotówkę.
 5. Aby skorzystać z bonu podarunkowego należy dokonać rezerwacji i w informacjach dodatkowych (komentarzu) dodać numer bonu podarunkowego.
 6. Osoba, która otrzymała bon podarunkowy i chciałaby go zrealizować, powinna dokonać rezerwacji wybranej przez siebie gry poprzez stronę internetową, telefonicznie 501503795 lub 731354059 lub osobiście w siedzibie firmy. W rezerwacji powinna znajdować się informacja z numerem bonu podarunkowego.
 7. Po dokonaniu rezerwacji i wpisaniu numeru bonu nie ma możliwości przeniesienia lub zrezygnowania z rezerwacji danego terminu jeżeli rezygnacja z danego terminu nie została zgłoszona minimum dzień wcześniej (24h) przed planowaną grą. Wtedy bon podarunkowy uznaje się za wykorzystany, a rezerwacja przepada.
 8. Wybrany przez posiadacza bonu podarunkowego termin gry można przenieść tylko raz (zgodnie z zasadą odwołania co najmniej 24h przed zaplanowanym terminem).

VI ZASADY GRY

 1. Do gry można przystąpić jedynie po dokonaniu rezerwacji oraz zapłaceniu za grę.
 2. Celem gry jest rozwiązanie szeregu zagadek, które prowadzą do ukończenia gry.
 3. Rozwiązywanie zagadek nie wymaga wykonywania ekstremalnych ćwiczeń ani posiadania specjalistycznej wiedzy.
 4. Gra trwa 60 lub 70 minut – w zależności od pokoju. Nie ma możliwości przedłużenia czasu gry. Po upłynięciu czasu grę uznaje się za nieukończoną, a uczestnicy muszą opuścić pokój.
 5. W grze może wziąć udział od dwóch do pięciu osób.
 6. Przebieg gry jest monitorowany w celach bezpieczeństwa oraz poprawnego przebiegu. Nad jej przebiegiem czuwa moderator gry. Dodatkowo prowadzący grę słyszy uczestników oraz może udzielić podpowiedzi – na życzenie uczestników gry przez pokazanie przez nich znaku umownego do kamery.
 7. W trakcie gry uczestnicy są zobowiązani do stosowania się wskazówek moderatora, również tych, które nie są uregulowane zapisami Regulaminu.
 8. Należy wykorzystywać sprzęty znajdujące się w pokoju w sposób gwarantujący bezpieczeństwo sobie i pozostałym uczestnikom gry.
 9. Gracze w każdej chwili mogą dobrowolnie skorzystać z możliwości opuszczenia pokoju zagadek przy użyciu przycisku bezpieczeństwa znajdującego się przy każdych drzwiach wejściowych.
 10. W pokojach znajdują się elementy zaznaczone symbolem „nie dotykać”, przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego – nie należy ich dotykać podczas gry. Pracownik, który zauważy, że którykolwiek z uczestników nie przestrzega ww. zasady może przerwać grę. W takim przypadku Uczestnicy nie otrzymają zwrotu kosztów.
 11. Uczestnicy nie otrzymają zwrotu gotówki w sytuacji wcześniejszego przerwania gry na życzenie, któregoś z graczy lub pracownika Świata Zagadek wynikającego z naruszenia regulaminu.
 12. Jeśli gracze spóźnią się więcej niż 15 minut, pracownik Świata Zagadek może odmówić przyjęcia grupy lub gracze muszą liczyć się z możliwością skrócenia gry.
 13.  Gracz, który na terenie recepcji świadomie zdecyduje się na nagranie audiowizualne lub sfotografowanie swojej osoby wyraża zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wyżej wymienionego materiału filmowego lub zdjęciowego przez Świat Zagadek w mediach społecznościowych.