Regulamin


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady użytkowania lokalu Świat Zagadek, którego właścicielem jest firma Świat Zagadek Paulina Grabowska.
 2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji oraz poinformowania innych członków gry o jego treści.
 3. Uczestnicy gry są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu oraz poleceń i wskazówek prowadzącego grę.
 4. Każdy przystępuję do gry na własną odpowiedzialność.
 5. Zakazuję się z korzystania z usług Świata Zagadek pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. W przypadku niedostosowania się do tego punktu Regulaminu pracownicy mogą nie zgodzić się na przyjęcie grupy.
 6. By skorzystać z usługi, należy pojawić się na miejscu o zarezerwowanej godzinie. Osoby, które przyjdą spóźnione ponad 15 min nie będą mogły wziąć udziału w rozgrywce. Warto zarezerwować sobie około 90 min na grę. Dodatkowy czas potrzebny jest do przeprowadzenia instruktażu, wprowadzenia, zdjęcia pamiątkowego, toalety czy innych czynności organizacyjnych.
 7. Gra niewskazana osobom cierpiącym na klaustrofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychicznego, z problemami z sercem czy krążeniem
 8. Świat Zagadek nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia Uczestników wynikające z uczestnictwa w Grze.
 9. Za szkody spowodowane umyślnie lub wynikające z niestosowania się do zasad gry uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną Świata Zagadek.
 10. Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych. Uczestnicy zobowiązują się do pozostawienia telefonów i innych sprzętów w zamykanych szafkach przygotowanych specjalnie dla klientów. W przypadku złamania tego punktu regulaminu pracownicy mają prawo: zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy. Zabronione jest filmowanie, robienie zdjęć wewnątrz pokoi oraz kopiowania wyposażenia pokoi.
 11. W pokojach zainstalowane są kamery oraz mikrofony w celach bezpieczeństwa uczestników oraz prawidłowego monitorowania rozgrywki.
 12. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.
 13. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu obsługa ma prawo wyprosić uczestnika gry, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.
 14. Zabronione jest wnoszenie do pokoi ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
 15. W siedzibie firmy obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (brak wentylacji mechanicznej w części pomieszczenia).
 16. Zasady gry mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
 17. W przypadku, gdy w grze maja uczestniczyć osoby poniżej 14 roku życia bez opiekuna warto zgłosić to pracownikom Świata Zagadek – mogą oni zadecydować o konieczności opieki animatora.
 18. Udział w grze jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 19. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

II REZERWACJA

 1. Dokonanie rezerwacji następuje poprzez witrynę www.swiatzagadek.pl, telefonicznie pod numerem 22 660 81 27 lub osobiście w siedzibie Świata Zagadek (Centrum Handlowe M1 – ul. Józefa Piłsudskiego 1, Marki).
 2. Rezerwacji należy dokonać najpóźniej 2h przed rozpoczęciem gry. Jeśli chcemy dokonać rezerwacji później niż 2h przed rozpoczęciem gry należy skontaktować się z pracownikiem Świata Zagadek.
 3. Złożenie zamówienia przez witrynę możliwe jest w zakładce wybranego pokoju. Składanie zamówienia następuje poprzez uzupełnienie następujących informacji:
 • Wybór dnia i godziny rezerwacji
 • Podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego),
 • Podania liczby uczestników,
 • Informacje do prowadzącego – np. konieczność prowadzenia gry w języku angielskim, faktura, wykorzystanie bonu podarunkowego.

4. Złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu

5. Dokonanie rezerwacji poprzez kliknięcie w przycisku „Zamawiam”

6. Użytkownik, który dokonał rezerwacji, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierać:

 • Nazwę pokoju
 • Datę i godzinę rezerwacji

7. Przyjście bez wcześniejszej rezerwacji nie gwarantuje uczestnictwa w grze ze względu na istnienie prawdopodobieństwa braku wolnych miejsc.

8. W przypadku rezygnacji prosimy o e-mailowe, telefoniczne lub osobiste odwołanie rezerwacji.

9. W przypadku rezerwacji przez stronę internetową lockme.pl istnieje możliwość jej odwołania wraz ze zwrotem kosztów najpóźniej dobę przed rozpoczęciem się gry, w innym przypadku Świat Zagadek nie zwraca kosztów gry w przypadku nie pojawienia się grupy.

 

III PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za rezerwację za pośrednictwem witryny Świata Zagadek możliwa jest po przybyciu na miejsce w dniu rezerwacji.
 2. Jeśli posiada się Voucher upoważniający do gry, należy w formularzu dopisać, że będziemy z niego korzystać/poinformować pracownika.
 3. Cena jednorazowego wejścia to 180zł. W przypadku grup zorganizowanych i dwuosobowych istnieje możliwość negocjacji ceny z właścicielem Świata Zagadek.

 

IV BON PODARUNKOWY

 1. Bony podarunkowe dostępne w lokalu (Centrum Handlowe M1 – ul. Józefa Piłsudskiego 1, Marki) w godzinach otwarcia oraz do zamówienia drogą e-mailową (swiat.zagadek20@gmail.com).
 2. Bon podarunkowy może zostać wykorzystany RAZ w ciągu 4 miesięcy na dowolny pokój w Świecie Zagadek. Koszt bonu podarunkowego to 180zł.
 3. Nie ma możliwości wydłużenia ważności bonu podarunkowego.
 4. Osoby, które otrzymały bon podarunkowy nie mają możliwości wymiany jego wartości na gotówkę.
 5. Aby skorzystać z bonu podarunkowego należy dokonać rezerwacji i w informacjach dodatkowych dodać dopisek „bon podarunkowy”.

 

V ZASADY GRY

 1. Do gry można przystąpić jedynie po dokonaniu rezerwacji oraz zapłaceniu za grę.
 2. Zostajecie uwięzieni w jednym z pokoi Świata Zagadek.
 3. Waszym celem jest znalezienie sposobu na otworzenie drzwi wejściowych do pokoju.
 4. Po drodze będziecie musieli uporać się zawrotną ilością zagadek, które dla Was przygotowaliśmy.
 5. Rozwiązywanie zagadek nie wymaga wykonywania ekstremalnych ćwiczeń.
 6. Gra trwa 60 min. Nie ma możliwości przedłużenia czasu gry.
 7. W grze może wziąć udział od dwóch do sześciu osób.
 8. Gra jest monitorowana w celach bezpieczeństwa oraz poprawnego przebiegu gry. Dodatkowo prowadzący grę słyszy uczestników oraz może udzielić podpowiedzi – na życzenie uczestników gry przez pokazanie przez nich znaku umownego do kamery.
 9. Należy wykorzystywać sprzęty znajdujące się w pokoju w sposób gwarantujący bezpieczeństwo pozostałym uczestnikom gry.
 10. Jeśli gracze spóźnią się na zarezerwowaną godzinę muszą liczyć się z możliwością skrócenia gry. Jeśli gracze spóźnią się więcej niż 15 minut pracownik Świata Zagadek może odmówić przyjęcia grupy.