Regulamin


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady użytkowania lokalu Świat Zagadek, którego właścicielem jest firma Świat Zagadek Paulina Grabowska.
 2. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.swiatzagadek.pl lub telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.
 3. Uczestnicy gry są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu oraz poleceń i wskazówek prowadzącego grę.
 4. Zakazuję się z korzystania z usług Świata Zagadek pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. W przypadku niedostosowania się do tego punktu Regulaminu pracownicy mogą nie zgodzić się na przyjęcie grupy.
 5. By skorzystać z usługi, należy pojawić się na miejscu o zarezerwowanej godzinie. Osoby, które przyjdą spóźnione ponad 15 minut nie będą mogły wziąć udziału w rozgrywce. Warto zarezerwować sobie około 90 minut na grę. Dodatkowy czas potrzebny jest do przeprowadzenia instruktażu, wprowadzenia, zdjęcia pamiątkowego, toalety czy innych czynności organizacyjnych.
 6. Gra niewskazana osobom cierpiącym na klaustrofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychicznego, z problemami z sercem czy krążeniem.
 7. Za szkody spowodowane umyślnie lub wynikające z niestosowania się do zasad gry uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną Świata Zagadek.
 8. Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych. Uczestnicy zobowiązują się do pozostawienia telefonów i innych sprzętów w zamykanych szafkach przygotowanych specjalnie dla klientów. W przypadku złamania tego punktu regulaminu pracownicy mają prawo: zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy. Zabronione jest filmowanie, robienie zdjęć wewnątrz pokoi oraz kopiowania wyposażenia pokoi.
 9. W pokojach zainstalowane są kamery oraz mikrofony w celach bezpieczeństwa uczestników oraz prawidłowego monitorowania rozgrywki.
 10. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.
 11. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu obsługa ma prawo wyprosić uczestnika gry, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.
 12. Zabronione jest wnoszenie do pokoi ostrych narzędzi, źródeł otwartego ognia oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
 13. W siedzibie firmy obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów.
 14. Zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dzieci poniżej 16. roku życia nie mogą same przebywać w pokoju zagadek, potrzebny będzie animator Świata Zagadek lub osoba dorosła od państwa. Koszt opieki animatora w pokoju zagadek to 20zł za grę.
 15. Udział w grze jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 16. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

II REZERWACJA

 1. Dokonanie rezerwacji następuje poprzez witrynę www.swiatzagadek.pl, telefonicznie pod numerem 501503795 lub 731354059 lub osobiście w siedzibie Świata Zagadek (Centrum Handlowe M1 – ul. Józefa Piłsudskiego 1, Marki)
 2. W sytuacji, gdy wybrany przez Państwa termin rezerwacji dotyczy dnia, w którym robiona jest rezerwacja, prosimy o kontakt pod numerem 501503795 lub 731354059 w celu potwierdzenia terminu telefonicznie, jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji w dzień gry lub na kilka dni przed.
 3. Złożenie zamówienia przez witrynę możliwe jest w zakładce wybranego pokoju. Składanie zamówienia następuje poprzez uzupełnienie następujących informacji:
 • Wybór dnia i godziny rezerwacji
 • Podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego),
 • Podania liczby uczestników,
 • Informacje do prowadzącego – np. konieczność prowadzenia gry w języku angielskim, faktura, wykorzystanie bonu podarunkowego, konieczność opieki animatora.
 1. Złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu
 2. Dokonanie rezerwacji poprzez kliknięcie w przycisku „Zamawiam”
 3. Po dokonaniu rezerwacji należy potwierdzić ją za pomocą linku aktywacyjnego. Niepotwierdzone rezerwacje są uznawane jako nieważne
 4. Użytkownik, który dokonał rezerwacji i potwierdził ją linkiem, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierać:
 • Nazwę pokoju
 • Datę i godzinę rezerwacji
 • Wskazówki dojścia do lokalu
 • Kontakt do Świata Zagadek
 1. Przyjście bez wcześniejszej rezerwacji nie gwarantuje uczestnictwa w grze ze względu na istnienie prawdopodobieństwa braku wolnych miejsc.
 2. W przypadku rezygnacji prosimy o e-mailowe, telefoniczne lub osobiste odwołanie rezerwacji.
 3. W przypadku rezerwacji przez stronę internetową lockme.pl istnieje możliwość jej odwołania wraz ze zwrotem kosztów najpóźniej dobę przed rozpoczęciem się gry, w innym przypadku Świat Zagadek nie zwraca kosztów gry w przypadku nie pojawienia się grupy.
 4. Podanie przez Klienta nieprawidłowego numeru telefonu lub nieprawidłowego adresu mailowego może skutkować odwołaniem Rezerwacji przez Organizatora bez prawa do zwrotu uiszczonej zapłaty.

III PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za rezerwację za pośrednictwem witryny Świata Zagadek możliwa jest po przybyciu na miejsce w dniu rezerwacji kartą lub gotówką oraz online.
 2. Po dokonaniu rezerwacji online i dokonaniu płatności przelewem przez portal LockMe lub stronę Świata Zagadek, nie ma możliwości przeniesienia lub zrezygnowania z rezerwacji danego terminu i zwrotu wpłaconej kwoty, jeżeli rezygnacja z danego terminu nie została zgłoszona minimum dzień wcześniej (24 h) przed planowaną grą wtedy cała kwota nie podlega zwrotowi, a rezerwacja przepada.
 3. Jeśli posiada się Voucher upoważniający do gry, należy w formularzu dopisać, że będziemy z niego korzystać/poinformować pracownika.
 4. Cena jednorazowego wejścia wyszczególniona jest w cenniku. W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość negocjacji ceny z właścicielem Świata Zagadek.
 5. Cena podana w potwierdzeniu rezerwacji jest ceną zobowiązującą do zapłaty.
 6. Jeżeli klient chce skorzystać ze zniżki, którą honorujemy – jest zobowiązany do powołania się na nią przed dokonaniem płatności. W innym przypadku zniżka nie zostanie uwzględniona.

IV BON PODARUNKOWY

 1. Bony podarunkowe dostępne w lokalu (Centrum Handlowe M1 – ul. Józefa Piłsudskiego 1, Marki) w godzinach otwarcia oraz do zamówienia drogą e-mailową (swiat.zagadek20@gmail.com).
 2. Bon podarunkowy może zostać wykorzystany RAZ w ciągu 4 miesięcy na dowolny pokój w Świecie Zagadek. Koszt bonu podarunkowego to 170zł.
 3. Nie ma możliwości wydłużenia ważności bonu podarunkowego.
 4. Osoby, które otrzymały bon podarunkowy nie mają możliwości wymiany jego wartości na gotówkę.
 5. Aby skorzystać z bonu podarunkowego należy dokonać rezerwacji i w informacjach dodatkowych dodać numer bonu podarunkowego.
 6. Osoba, która otrzymała voucher i chciałaby go zrealizować, powinna dokonać rezerwacji wybranej przez siebie gry poprzez stronę internetową, telefonicznie 501503795 lub 731354059 lub osobiście w siedzibie firmy. W rezerwacji powinna znajdować się informacja z numerem bonu podarunkowego.
 7. Po dokonaniu rezerwacji i wpisaniu numeru bonu nie ma możliwości przeniesienia lub zrezygnowania z rezerwacji danego terminu i zwrotu wpłaconej kwoty, jeżeli rezygnacja z danego terminu nie została zgłoszona minimum dzień wcześniej (24h) przed planowaną grą wtedy cała kwota nie podlega zwrotowi, voucher uznaje się za wykorzystany, a rezerwacja przepada.

V ZASADY GRY

 1. Do gry można przystąpić jedynie po dokonaniu rezerwacji oraz zapłaceniu za grę.
 2. Celem jest rozwiązanie szeregu zagadek, które prowadzą do ukończenia gry.
 3. Rozwiązywanie zagadek nie wymaga wykonywania ekstremalnych ćwiczeń.
 4. Gra trwa 60 min. Nie ma możliwości przedłużenia czasu gry.
 5. W grze może wziąć udział od dwóch do sześciu osób (w zależności od wybranego pokoju zagadek).
 6. Przebieg gry jest monitorowany w celach bezpieczeństwa oraz poprawnego przebiegu. Nad jej przebiegiem czuwa moderator gry. Dodatkowo prowadzący grę słyszy uczestników oraz może udzielić podpowiedzi – na życzenie uczestników gry przez pokazanie przez nich znaku umownego do kamery.
 7. W trakcie gry uczestniczy są zobowiązani do stosowania się wskazówek moderatora, również tych, które nie są uregulowane zapisami regulaminu.
 8. Należy wykorzystywać sprzęty znajdujące się w pokoju w sposób gwarantujący bezpieczeństwo pozostałym uczestnikom gry.
 9. Gracze w każdej chwili mogą dobrowolnie skorzystać z możliwości opuszczenia pokoju zagadek przy użyciu przycisku bezpieczeństwa znajdującego się przy każdych drzwiach wejściowych.
 10. W pokojach znajdują się elementy zaznaczone symbolem „nie dotykać”, przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego – nie należy ich dotykać podczas gry. Pracownik, który zauważy, że którykolwiek z uczestników nie przestrzega ww. zasady może przerwać grę. W takim przypadku Uczestnicy nie otrzymają zwrotu kosztów.
 11. Uczestnicy nie otrzymają zwrotu gotówki w sytuacji wcześniejszego przerwania gry na życzenie, któregoś z graczy lub pracownika Świata Zagadek wynikającego z naruszenia regulaminu.
 12. Jeśli gracze spóźnią się na zarezerwowaną godzinę muszą liczyć się z możliwością skrócenia gry. Jeśli gracze spóźnią się więcej niż 15 minut pracownik Świata Zagadek może odmówić przyjęcia grupy.
 13.  Gracz, który na terenie recepcji świadomie zdecyduje się na nagranie audiowizualne lub sfotografowanie swojej osoby wyraża zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wyżej wymienionego materiału filmowego lub zdjęciowego przez Świat Zagadek w mediach społecznościowych.